Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou toptel.sk je:

BEMA TRADE s.r.o.
Južná trieda 4B 040 01 Košice - mestská časť Juh

IČO: 54621461

DIČ: 2121736364


Zapísaný pod spisovou značkou,  Okresného súdu Košice  I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  54230/V  

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI

 so sídlom v Košiciach

pre Košický kraj

 Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 055/ 6220 781

 faxl. č.: 055/ 6224 547

 e-mail: ke@soi.sk

Článok I – Pojmy

Predávajúci spoločnosť BEMA TRADE s.r.o ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne toptel.sk a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

 • E-shop: internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne toptel.sk
 • Tovar: výrobky ponúkané prostredníctvom e-shopu
 • Objednávka: úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope
 • Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako dane, poplatky.
 • Dopravné: cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s tovarom
 • VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Tovar ponúkaný na stránke pochádza z EU distribúcie.

Poštovné

 • Prevodom na účet poštovne- 0 €
 • Kurier dobierka - 0 €

Spôsob platby

 • v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka
 • platba na účet

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou toptel.sk a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, jeho cena sú uvedené v e-shope pri každom tovare.
 3. Po výbere tovaru a stlačení tlačidla „do košíka“, ktoré je pri tovare, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Nákupný košík je následne kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 4. V náhľade nákupného košíka spotrebiteľ zároveň vyplní všetky kroky – identifikačné údaje, zvolí si spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci, a zvolí si formu platby.
 5. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné a formu platby podľa zvoleného druhu, ktoré umožňuje predávajúci.
 6. Objednávku spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“, ktoré znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu toptel.sk
 7. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a že bol predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach tovaru,
 • celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť,
 • všeobecných obchodných podmienkach.

 

 1. Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane dane. Cenu objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  • bankovým prevodom 
  • dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní tovaru .
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si kupujúci zvolil úhradu vopred- platbou na účet, je povinný uhradiť celú čiastku do piatich pracovných dní. V prípade neuhradenia kúpnej ceny podľa objednávky v danom termíne nebude tovar dodaný kupujúcemu a objednávka bude zrušená.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
 4. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne 24-48 hodín. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 5. Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 6. V prípade, že predávajúci nebude schopný dodať daný tovar, alebo jeho časť (tovar je nedostupný, vypredaný, skladové zásoby sú obmedzené, tovar sa už nevyrába, nie je možné dodať tovar za pôvodnú cenu z dôvodu neštandardného výkyvu kurzu atď.) môže túto objednávku zrušiť, alebo predĺžiť dobu dodania, alebo zaslať podobný typ tovaru v rovnakej cenovej kategórií. Predávajúci musí včas informovať kupujúceho o týchto skutočnostiach a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
 7. Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou GLS. Akonáhle je tovar expedovaný (predaný dopravcovi) je o tomto kroku kupujúci informovaný e-mailom.

 

Článok V– Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.
 3. Kupujúcemu doporučujeme prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nutné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, do 24 hodín. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 4. V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.
 5. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažúcich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

 

Článok VI – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

. POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 • viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

1.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť písomne na adresu – BEMA TRADE s.r.o, TOPTEL.SK, 07101, Michalovce alebo na e-mailovej adrese: info@toptel.sk

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY nájdete v casti reklamácie/odstúpenie od zmluvy

 

1.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar by nemal byť poškodený a mal by byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod., teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané.

1.4. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ. Za zníženie hodnoty tovaru sa považujú okrem iného aj napríklad škrabance, vlásočnice a iné drobné poškodenia tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

1.5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.

1.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Vyplnený formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 

Adresa:

BEMA TRADE s.r.o.
Michalovce
07101


REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade reklamácie produktov, vyplňte reklamačný formulár. Prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@toptel.sk

Vyplnený reklamačný formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Zasielajte len samotný mobilný telefón, príslušenstvo k mobilnému telefónu nie je nutné zasielať. Okrem balenia telefónu je však nutné priložiť buď doklad o kúpe, záručný list, alebo iným vierohodným spôsobom preukázať, že ste tovar zakúpili u nás.

Tovar zašlite na nasledujúcu adresu:

BEMA TRADE s.r.o.
TOPTEL.SK

Obchodná 4

Michalovce
07101

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť BEMA TRADE s.r.o., 07101 Michalovce (ďalej len "predávajúci"), týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

2.1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

 1. a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;  (Faktúra (záručný list) musí obsahovať typ výrobku + výrobné číslo (IMEI), dátum predaja, pečiatku, podpis a adresu predajcu).
 2. b) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.

2.2 V prípade, že bol spotrebiteľovi dodaný tovar, ktorý si neobjednal, kontaktuje nás čo najskôr, napr. na e-mailovej adrese: info@danimani.sk. V takom prípade je spotrebiteľ oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.

2.3. Kupujúcemu odporúčame prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je vhodné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je vhodné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

 1. ZÁRUKA A ŽIVOTNOSŤ

3.1. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak (t.j. u výrobkov ponúkaných komisionálne kde je poskytovaná zákonom stanovená 12 mesačná záruka, pozri bod 4.3 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU), je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci spôsobené používaním.

3.2. Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, môže kupujúci reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

3.3. Záručné podmienky sú porušené:

 • ak je faktúra (záručný list) neúplný alebo neoprávnene zmenený
 • ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené alebo údaje o výrobnom čísle na zariadení nie sú čitateľné
 • ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah
 • ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
 • ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)

3.4. Záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom užívaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytovaná záruka. Životnosť batérií je 6 mesiacov od zakúpenia v prípade dodržania zásad používania pre batérie. Batériu telefónu je nutné udržiavať stále aspoň v mierne nabitom stave. Batéria nepoužívaná sa cca do 1 mesiaca sama vybije. Používanie, alebo ponechanie v prístroji chybných, poškodených, alebo úplne nefunkčných batérií môže zapríčiniť znehodnotenie Vášho prístroja. Na chyby vzniknuté nesprávnym použitím sa záruka nevzťahuje. Životnosť dátových nosičov napr. pamäťových kariet je 3 mesiace od zakúpenia.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

4.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (v zm. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (v zm. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (v zm. § 620 Občianskeho zákonníka).

4.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (v zm. §619 Občianskeho zákonníka).

4.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model, komisionálny predaj) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov (v zm. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4.4. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste (v zm. § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

4.5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

4.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (v zm. § 627 Občianskeho zákonníka).

4.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (v zm. § 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (v zm. § 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (v zm. § 457 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 1. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCIÍ

5.1. Vyplňte reklamačný formulár

5.2. Vyplnený reklamačný formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou alebo kuriérskou službou). Zasielajte len samotný mobilný telefón/ tovar, príslušenstvo k mobilnému telefónu/ tovaru nie je nutné zasielať. Do balenia je nutné priložiť aj záručný list alebo doklad o kúpe, alebo iným vierhodným spôsobom preukázať, že bol tovar zakúpený u nás.

5.3. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Priame náklady na dodanie tovaru na adresu, znáša spotrebiteľ. Pri oprávnenej a uznanej reklamácií má však spotrebiteľ nárok na preplatenie týchto vynaložených nákladov. Žiadosť o preplatenie stačí podať na našej mailovej adrese: info@toptel.sk

Upozornenie: Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci hradí zákazníkovi len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ.

5.4. Tovar zašlite na nasledujúcu adresu: BEMA TRADE s.r.o., TOPTEL.SK , 07101 Michalovce

5.5. Pre produkty APPLE je nutné sa odhlásiť z funkcie FIND MY IPHONE, respektíve odstrániť zariadenie z účtu iCloud. Ak je vaše zariadenie nefunkčné, odhlásenie môžete zrealizovať na stránke www.icloud.com-. Táto podmienka je daná výrobcom podľa jeho všeobecných záručných podmienok. Rovnako je potrebné odstrániť zo zariadenia všetky ochranné kódy a účty (napr. Google účet)  a osobné údaje si vopred zálohovať. Pre produkty XIAOMI je potrebné sa odhlásiť z Xiaomi účtu. Ak si neviete dať rady, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo mailom, radi vám pomôžeme.

5.6. Reklamovaný výrobok by nemal byť uzamknutý bezpečnostným kódom, alebo chránený akýmkoľvek bezpečnostným prvkom zo strany používateľa. Takáto reklamácia môže byť vybavená ako neoprávnená z dôvodu nemožnosti preskúmania vady výrobku.

5.7. Neposielajte výrobky s obalmi, ochrannými fóliami, sklami atď., ktoré nie sú zakúpené v našej spoločnosti a nie sú predmetom reklamácie. Z dôvodu preskúmania vady servisným strediskom môžu byť z výrobku odstránené všetky časti, ktoré nie sú originálnymi časťami výrobku. Výrobok preto zasielajte na reklamáciu vo vlastnom záujme v pôvodnom stave. Teda tak ako Vám bol dodaný (bez fólií, nálepiek, doplnkov, a ďalších častí ktoré nie sú súčasťou pôvodného výrobku). Dáta na zariadeniach môžu byť zmazané (zariadenie vyresetované do továrenských nastavení) a preto odporúčame zákazníkom, aby si svoje dáta zálohovali ešte pred odoslaním reklamácie. Predajca neručí za obsah uložených dát a nastavenie prístroja, ani za znehodnotenie častí zariadenia, ktoré nie sú originálnymi časťami výrobku (ochranné sklo, ochranná fólia a pod.)

 1. LEHOTA PRE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (v zm. § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

6.2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

6.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

6.4. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim a teda dňom prevzatia zásielky predávajúcim. Podmienkou je, že kupujúci k vybaveniu reklamácie poskytol predávajúcemu súčinnosť, teda že umožnil preskúmanie reklamovaného výrobku.

 1. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (v zm. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (v zm. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (v zm. § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (v zm.§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (v zm. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady, ktorá sa vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

7.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

7.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7.10. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže zamietnuť reklamáciu iba na základe výsledkov odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ takýto tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie a preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.

7.12. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

 1. UKONČENIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

       9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65, Banská Bystrica 1.
Odbor výkonu dozoru alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok VII – Informácie pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ

 1. DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽ
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je osoba, ktorá jedná v rámci obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Vzájomné vzťahy sa naďalej upravujú týmito obchodnými podmienkami (dohodou).
 • Dĺžka záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi trvá 12 mesiacov.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku (druh tovaru, farba, výrobné číslo- IMEI a pod.), dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Kupujúci je povinný tovar a dokumentáciu skontrolovať a v prípade nesúladu bezodkladne kontaktovať predajcu. 
 • Kupujúcemu odporúčame prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nutné skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko je tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • V prípade, že tovar reklamujete, môže doba reklamácie v niektorých prípadoch trvať dlhšie ako 30 dní (do 90 dní), (záručný servis alebo dodávateľ nevybaví reklamáciu v 30 dňovej lehote) .
 • Uplatnenie záruky:Ak ide o vadu odstrániteľnú, máte právo na bezplatné a riadne odstránenie vady, ak sa jedná o vadu neodstrániteľnú, máte právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci nemá nárok na preplatenie nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
 • Odstúpenie od zmluvy nie je možné.

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, prostredníctvom registrácie v e-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
 2. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje budú vymazané z databázy predávajúceho.

 

Článok X- Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na toptel sk

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.2.2022

ZTYzYzNi